ПРАСЕТО / THE PIG

Synopsis

13-годишният Румен е с една глава по-висок от съучениците си и с наднормено тегло. Той е самотник и аутсайдер, никой не знае истинското му име. Всички просто го наричат Прасето. Не може да разчита на своите учители за морална подкрепа, нито пък да очаква безусловна любов у дома. Румен живее с баба си. Единственият му контакт с родителите му е чрез мобилен телефон. Въпреки това той понася самотата, обидите и от време на време насилието от страна на съучениците си, докато един ден, тласнат до краен предел, той инстинктивно отвръща на удара и това води до непредвидени последици.


Rumen is 13, a head taller than his classmates, and overweight. He's an introvert and an outsider; no one seems to know his real name. Everyone just calls him the Pig. He can't depend on his teachers for moral support, nor can he expect unconditional love at home. Rumen lives with his grandmother; his only contact with his parents is via cell phone. In spite of this, he endures the loneliness, the insults, and occasional violence — until one day, pushed to his limits, he instinctively strikes back, with unforeseen consequences.